Heinelec SF36AE32 | 6KA, 415V AC, CURVE 2 | John R Turks