Stanilite EELED | EXIT LED 6.5W PICTO ECONOMY | John R Turks